Contact

Peter Coremans
06 51 81 97 36
Ingrid Coremans
06 52 30 19 16


Contactformulier

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen waaronder tevens dient te worden begrepen uitvoering van werkzaamheden en diensten van of door Coremans Bouw Interieur Styling.
 2. Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
  Coremans Bouw Interieur Styling gevestigd te Nuland, Bedrijfsstraat 8, 5391 LR Nuland.
  Opdrachtgever: degene waarmee Coremans Bouw Interieur Styling een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 Prijzen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van prijsstijgingen en eventuele veranderde omstandigheden, welke invloed zouden kunnen hebben op de voorwaarden van de te sluiten overeenkomsten. In al deze gevallen heeft Coremans Bouw Interieur Styling de bevoegdheid de reeds overeengekomen prijzen te verhogen in overeenstemming met de gewijzigde omstandigheden.
 2. Mondelinge overeenkomsten worden door Coremans Bouw Interieur Styling slechts bindend na schriftelijke bevestiging door deze. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting.

Artikel 3 Levering en annulering

 1. Alle opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering. Er is geenszins sprake van een fatale termijn, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever nimmer het recht tot het vorderen van ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.
 2. Als blijkt dat de planning uitloopt, terwijl de leverdata niet meer te wijzigen zijn of dat het materiaal al binnen is zal er een aanbetaling moeten worden gedaan. Dit bedrag is dan 80% van het bedrag dat anders bij aflevering voldaan dient te worden. Onder het uitlopen wordt verstaan dat de leverweek wordt opgeschort met een aantal weken c.q. maanden.
 3. Gedurende overmacht is Coremans Bouw Interieur Styling niet tot levering gehouden.
 4. Als overmacht wordt aangemerkt, iedere van de wil van Coremans Bouw Interieur Styling onafhankelijke omstandigheid, waardoor de uitvoering der overeenkomst tijdelijk of blijvend is verhinderd. Er is tevens sprake van overmacht indien dit voor Coremans Bouw Interieur Styling was te voorzien.
 5. De opdrachtgever kan de overeenkomst met Coremans Bouw Interieur Styling binnen 5 dagen na het tot stand komen van deze overeenkomst annuleren. Annulering kan slechts schriftelijk geschieden. De opdrachtgever is dan aan Coremans Bouw Interieur Styling een bedrag verschuldigd van 20% van het bruto bedrag van de overeengekomen aankoopsom.
 6. Bij annulering is de Algemene termijnenwet van toepassing.

Artikel 4 Overgang Risico/Vervoer/Aansprakelijkheid

 1. Vanaf het moment, dat de producten een van de opslagplaats(en) van Coremans Bouw Interieur Styling of andere plaatsen waar zij in afwachting van verzending naar opdrachtgever zijn opgeslagen, verlaten zijn deze voor risico van de opdrachtgever.
 2. In het geval producten -die ingevolge het bovenstaande voor risico van opdrachtgever zijn, worden vervoerd door Coremans Bouw Interieur Styling- wordt hierbij iedere, eventuele aansprakelijkheid van Coremans Bouw Interieur Styling als vervoerder dan wel uit hoofde van onrechtmatige daad gepleegd in verband met of tijdens het vervoer uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid ook in verband met grove schuld of ernstige nalatigheid, is in elk geval beperkt tot hooguit de factuurwaarde van de geleverde goederen/verrichte werkzaamheden.
 3. Opdrachtgever zal Coremans Bouw Interieur Styling vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter zake waarvan Coremans Bouw Interieur Styling op grond van het bovenstaande tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn.

Artikel 5 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie, gelden de door fabriek vastgestelde garantiebepalingen.
 2. Voor zover aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van geleverde producten worden aangegeven, verplicht opdrachtgever zich tot het opvolgen hiervan. In elk geval vervallen alle garantiebepalingen indien in strijd gehandeld wordt met de gebruiksvoorschriften c.q. aanwijzingen.
 3. Coremans Bouw Interieur Styling is niet verplicht tot vergoeding van enige direct dan wel indirect geleden schade, op welke dan ook ontstaan ten gevolge van gebreken aan de geleverde producten.
 4. Voorts is Coremans Bouw Interieur Styling niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet of niet voldoende opvolgen van de gebruiksvoorschriften of aanwijzingen in art. 5 lid 2, door welke oorzaak of welke behandeling of nalatigheid ook.
 5. Coremans Bouw Interieur Styling is evenmin aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst, of ten gevolge van enige handeling of nalatigheid van Coremans Bouw Interieur Styling, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen.

Artikel 6 Wijze van voldoening/toerekenbare tekortkoming

 1. Betaling dient te geschieden zoals in de offerte is overeengekomen na oplevering van het project en/of bij aflevering van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het uitblijven van betaling bij levering geeft Coremans Bouw Interieur Styling het recht op een vergoeding van 1,5% per maand over het uitstaande bedrag.
 3. In het geval Coremans Bouw Interieur Styling zich genoodzaakt ziet haar vordering op de opdrachtgever ter incasso in handen te geven van derden, is zij gerechtigd aanspraak te maken op 15% incassokosten, te berekenen over het uitstaande bedrag, onverminderd de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling, ook indien zij handelt in opdracht en namens een derde.

Artikel 7 Reclameren

 1. Eventuele gebreken dienen 5 dagen na ontvangst/plaatsing van de goederen aan Coremans Bouw Interieur Styling schriftelijk te worden gemeld, wordt hier niet of niet tijdig aan voldaan, dan vervalt het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest.
 2. Indien de bezwaren van de opdrachtgever door Coremans Bouw Interieur Styling gegrond worden bevonden, heeft Coremans Bouw Interieur Styling het recht om alsnog producten van dezelfde soort opnieuw te leveren/herplaatsen, dan wel naar haar keuze een redelijke prijsreductie toe te passen. Opdrachtgever heeft in dit geval niet het recht om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Ook heeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te vernietigen dan wel schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Faillissement/surséance van betaling

 1. Alle vorderingen van Coremans Bouw Interieur Styling worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van opdrachtgever wordt opgevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, in liquidatie verkeert, overlijdt en voorts onder alle omstandigheden, waarbij het verhaal van de vordering van Coremans Bouw Interieur Styling in gevaar zou komen.

Artikel 9 Zekerheidstelling

 1. Alvorens tot levering over te gaan, heeft Coremans Bouw Interieur Styling het recht van opdrachtgever te verlangen, deze ten behoeve van Coremans Bouw Interieur Styling zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen. Voldoet opdrachtgever hieraan niet, dan is Coremans Bouw Interieur Styling gerechtigd desgewenst de overeenkomst eenzijdig kosteloos te annuleren, terwijl opdrachtgever dan aan Coremans Bouw Interieur Styling een schadevergoeding verschuldigd is gelijk aan 20% van het totaal voor de levering overeengekomen bedrag.
 2. Het recht van annulering met schadevergoeding als vermeld in het voorgaande lid heeft Coremans Bouw Interieur Styling ook in alle gevallen waarbij de opdrachtgever jegens Coremans Bouw Interieur Styling toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Coremans Bouw Interieur Styling.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Coremans Bouw Interieur Styling behoudt zich het eigendom van alle door de haar geleverde zaken nadrukkelijk voor, totdat de opdrachtgever volledig aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Coremans Bouw Interieur Styling zal hebben voldaan.
 2. De opdrachtgever is, behoudens nadrukkelijke schriftelijke instemming van Coremans Bouw Interieur Styling, niet gerechtigd over te gaan tot vervreemding van de geleverde goederen aan derden, al dan niet tot verschaffing van zekerheid.

Artikel 11 Auteursrecht

 1. Coremans Bouw Interieur Styling behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven - ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht - zijn eigendom.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van Coremans Bouw Interieur Styling mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
 3. De door Coremans Bouw Interieur Styling verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes moeten binnen 14 dagen na de datum, dat beslist werd dat de inschrijver geen opdracht voor de uitvoering van het werk zal worden verleend, franco aan de inschrijver zijn teruggezonden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 4. De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in artikel 3 de leden 2 en 3, is ter zake van schadevergoeding aan de inschrijver een bedrag verschuldigd gelijk aan 10% van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van de inschrijver aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.

Artikel 12 Stelposten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van offertes voor opdrachten tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren inrichting of gedeelte daarvan niet begrepen:
  1. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren;
  2. de meer hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de opdrachtnemer zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.

Artikel 13 Aanvullingen/afwijkingen van de algemene voorwaarden

Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden en eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever kunnen tegenover Coremans Bouw Interieur Styling slechts worden ingeroepen indien zij schriftelijk door Coremans Bouw Interieur Styling zijn bevestigd voorafgaand aan de opdracht verstrekking. Coremans Bouw Interieur Styling is bevoegd van deze voorwaarden af te wijken zonder dat hieraan gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een nader specifiek geval kunnen worden verbonden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid opdrachtgever

Indien opdrachtgever namens een of meer anderen optreedt is hij onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen tegenover Coremans Bouw Interieur Styling aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever.

Artikel 15 Geschillen/Forumkeuze

Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst, ook als een geschil slechts door één der partijen als zodanig wordt gezien, of van nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van het betreffende arrondissement ’s-Hertogenbosch.

Artikel 16 Toepasselijk Recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

Coremans Bouw Interieur Styling
Bedrijfsstraat 8, 5391 LR Nuland
Tel: 06 52 30 19 16 E: Info@coremansbis.nl
W: www.coremansbis.nl

December 2020

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden in PDF-formaat. ; downloaden